Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

12.11.2013

Sprawozdanie z konferencji PEŁNO(S)PRAWNY STUDENT

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2013 roku wyższym wykształceniem legitymowało się 267 tysiące osób niepełnosprawnych. To o 4 tysiące więcej niż rok temu. Jednak w dalszym ciągu średnia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem (7,9%) jest dużo niższa, niż średnia wśród osób pełnosprawnych (21,8%). O tym, co zrobić, żeby wyrównać te statystyki rozmawiano na VII edycji ogólnopolskiej konferencji Pełno(s)prawny Student, organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Spotkanie odbyło się pod Honorowym Patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Absolwentów.

 

Przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zdradził szczegóły pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego Moduł II ma na celu likwidowanie barier w dostępie do wyższego wykształcenia. Skorzystać z niego mogą osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które uczą się w szkole wyższej, policealnej lub w kolegium, a także osoby z przewodem doktorskim otwartym poza studiami doktoranckimi. Maksymalna kwota na opłatę czesnego wynosi w programie 3 tys. zł. Jeśli jednak osoba posiada dwie niepełnosprawności może liczyć na kwotę wyższą o 30 %, jeśli trzy to nawet 40%. Najwięcej, czyli 4,5 tys. złotych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne studiujące na kierunkach zamawianych. Oprócz tego przysługuje również dodatek na pokrycie kosztów kształcenia wynoszący maksymalnie 800 zł dla osób z niepełnosprawnością znaczną i 500 zł dla osób z umiarkowaną. Powyższe kwoty mogą ulec zwiększeniu w przypadku dobrej średniej ocen lub posiadania szczególnego rodzaju niepełnosprawności (osoby niewidome, głuche, głuchoniewidome), a także w razie pochodzenia z obszaru wiejskiego. Wnioski do programu studenci mogą składać do 30 września danego roku. W drugim wystąpieniu przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wyjaśnił jakie obowiązki w obliczu obowiązującej w Polsce Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ciążą na uczelniach wyższych.

 

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i uczelni wyższych na temat aktywizacji zawodowej i absolwentów z niepełnosprawnościami. Omawiana była idea akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, a także założenia do nowych zapisów prawnych umożliwiających śledzenie losów absolwentów z niepełnosprawnością.

 

Następnie dwoje studentów z niepełnosprawnością opowiedziało o możliwościach, jakie dają programy europejskie. Jednym z nich był międzynarodowy program wymiany praktyk IAESTE realizowany przez AGH w Krakowie, drugim popularny wśród wszystkich studentów ERASMUS. Jednak, jak zasygnalizował jeden z uczestników konferencji, utrudnione jest korzystanie przez osoby głuche z wyjazdów w ramach tego ostatniego programu. Przedostatnia prezentacja na konferencji dotyczyła form partycypacji w życiu akademicki z jakich mogą korzystać studenci niepełnosprawni. Między innymi mowa była o zjazdach studentów niepełnosprawnych i obozach integracyjnych. Na koniec Kinga Dumnicka z FIRR przedstawiła wyniki badania dotyczącego analizy regulaminów uczelni wyższych pod kątem dostosowania ich zapisów do wymogów stawianych przez nowelizację Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Okazało się, że blisko 1/4 uczelni w momencie prowadzenia badania nie spełniała wymogów ustawowych w zakresie dostosowania zapisów regulaminu, a ponad 1/3 uczelni nie udostępniała swojego regulaminu na stronie internetowej.

 

Kalendarz

Sierpień 2019