Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Młodzi Naukowcy

 

Ważne terminy

15 stycznia termin złożenia do Działu Nauki wniosków o przyznanie nagrody Prezesa RM (Rozp. Prezesa RM z dnia 7 września 2011 roku)
28 lutego termin złożenia do Działu Nauki sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji zadania badawczego za rok poprzedni
28 lutego termin złożenia do Działu Nauki wniosków o przekazanie majątku trwałego z prac naukowo-badawczych na stan środków trwałych UM
10 marca termin złożenia do Działu Nauki wniosków o przyznanie nagród MZ i MNiSW (Rozp. MNiSW z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich; Rozp. MNiSW z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydakt.; Rozp.MNiSW z dnia 17 grudnia 2012 roku zmieniające rozp. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub nauk.-tech. oraz stypendiów dla wybitnych młodych naukowców)
20 marca termin złożenia do Działu Nauki sprawozdań z wykorzystania zwierząt doświadczalnych
30 kwietnia termin składania do Działu Nauki wniosków o finansowanie zadań badawczych (nowe i kontynuowane) na rok następny
10 lipca termin składania do Działu Nauki, przez pracowników zatrudnionych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, oświadczeń upoważniających do zaliczenia do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych (Zarządzenie Rektora UM Nr 74/2012)
30 maja termin składania do Działu Nauki przez jednostki organizacyjne wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej

 

Nauka

Kalendarz

Maj 2017