Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Informacje dla studenta - studia

Ważne informacje ogólne

Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

  1. Być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata, magistra lub stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
  2. Być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia; wymóg ten nie musi dotyczyć wyjazdów na praktykę.
  3. Nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim ani być urlopowany.

 

Dopuszcza się możliwość wyjazdu studenta do uczelni w jego kraju macierzystym (kraje uprawnione do wyjazdów w ramach programu Erasmus+). Warunkiem jest fakt, że student w kraju, z którego będzie wyjeżdżał na stypendium Erasmusa+, znalazł się w celu uzyskania dyplomu uczelni wysyłającej.

 

Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie:

  1. Pomiędzy 1 czerwca 2020 roku a 30 września 2021 roku – wyjazd na rok akademicki 2020/2021.

 

Pobyt studenta w instytucji partnerskiej nie może być krótszy niż 3* miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż 1, ten sam, rok akademicki.

 

Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego.

 

W procesie rekrutacji studentów na wyjazdy uczelnia weźmie pod uwagę osiągnięcia studenta (wyniki w nauce) oraz poziom znajomości języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w instytucji przyjmującej. Uczelnia ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów naboru pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia w chwili rozpoczęcia procesu rekrutacji.

 

*Średni okres mobilności ze stypendium programu Erasmus+ to 6 miesięcy. W sytuacji, gdy kandydat nie zakwalifikuje się na wyjazd ze stypendium, istnieje możliwośc wyjazdu ze stypendium "zerowym". Przy dłuższych pobytach (np 10 miesięcy) możliwy jest również wyjazd łączacy dofinansowanie z programu Erasmus (np 6 miesięcy) oraz stypenium "zerowe" (pozostałe 4 miesiące)

Nauka

Kalendarz

Wrzesień 2020