Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stypendia

Zarządzenie Rektora nr 92/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UM w Lublinie.

 Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 92/2017 - Regulamin stypendialny

 

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2013/2014

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. nr 214, poz. 1271) do dnia 5 października 2013 roku mogą wpływać do JM Rektora zaopiniowane przez Rady Wydziału wnioski o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2013/2014.

 

Szczegóły poniżej:

 1. O stypendium może ubiegać się doktorant studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.
 2. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie warunki określone w §2 ust. 2 ww. Rozporządzenia.
 3. Grupa 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie będzie wyłoniona na podstawie kryterium głównego, w przypadku zaś gdy nie pozwoli to jednoznacznie wybrać 5% najlepszych doktorantów, zastosowane będzie kryterium dodatkowe:
  1. kryterium główne – lista rankingowa 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie tworzona na podstawie wyników z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013,
  2. kryterium dodatkowe – lista rankingowa najlepszych doktorantów, powstała w postępowaniu o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2012/2013 wypłacanego z funduszu pomocy materialnej.
 4. Procedura opiniowania wniosków:
  1. Doktorant przedstawia wniosek o przyznanie Stypendium Ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia we właściwym Dziekanacie w terminie do dnia 5 września 2013 roku,
  2. złożone wnioski są oceniane przez Kierownika Studiów Doktoranckich danego wydziału oraz przedstawiane przez niego do zaopiniowania właściwej Radzie Wydziału,
  3. Rada danego Wydziału w głosowaniu tajnym wydaje opinię o złożonych wnioskach,
  4. pozytywnie zaopiniowane wnioski są przedkładane JM Rektorowi w terminie umożliwiającym przekazanie ich do właściwego Ministra.
 5. Liczba przyznanych stypendiów w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 100.
 6. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.
 7. Stypendium wypłaca doktorantowi uczelnia jednorazowo ze środków przekazanych na ten cel przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, niezwłocznie po otrzymaniu przez uczelnię tych środków.

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Maj 2020