Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rekrutacja na studia doktoranckie - rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja na studia doktoranckie - rok akademicki 2018/2019 – III termin (styczeń 2019) - projekt badawczy ze środków zewnętrznych

Dla osób, których projekt badawczy jest powiązany z realizacją Projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków zewnętrznych

Dziekan II Wydziału Lekarskie go z Oddziałem Anglojęzycznym ogłasza konkurs na 4-letnie studia doktoranckie.


Kandydaci przystępujący do postępowania konkursowego winni wykazywać się:

 1. Uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich
  ze średnią ocen ze studiów co najmniej 3,51.
 2. Udokumentowanymi wynikami badań w formie publikacji lub głoszonymi na konferencjach, sympozjach.
 3. Czynną znajomością języka obcego.

 

Opiekunem naukowym może być samodzielny pracownik UM w Lublinie, który może prowadzić co najwyżej 3 doktorantów studiów doktoranckich. Ilość doktorantów może być zwiększona pod warunkiem uzyskania zgody Rektora. Uzyskanie zgody Rektora winno nastąpić przed rozpoczęciem procesu rekrutacji a ewentualna zgoda jest dokumentem obowiązkowym składanym przez kandydata. Wzór podania oraz zgoda Rektora stanowi Załącznik Nr 5.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i opiera się na ocenie punktowej. Na studia przyjęte zostaną osoby, które w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskają odpowiednio wysoką punktację mieszczącą się w limitach miejsc. Przez odpowiednio wysoką punktację rozumie się uzyskanie łącznie co najmniej 50% pkt z oceny projektu badawczego, co najmniej 4,5 pkt za egzamin kwalifikacyjny oraz co najmniej 1,5 pkt za egzamin z języka angielskiego.

Limit przyjęć dla dyscyplin medycyna/biologia medyczna, w których odbywane są studia doktoranckie na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym oraz na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym wynosi 6 miejsc.

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. Złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wymaganych dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1 Warunków i trybu rekrutacji rekrutacji na studia doktoranckie.
 2. Ocenę projektu badawczego.
 3. Egzamin kwalifikacyjny, obejmujący sprawdzenie poziomu wiedzy w zakresie tematyki planowanej pracy naukowej oraz poziomu znajomości języka angielskiego.
 4. Ocenę osiągnięć, zdolności i predyspozycji kandydata do pracy naukowej.
 5. Ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych na studia.
 6. Wydanie decyzji.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązane są złożyć w terminie od 7 do 21 stycznia 2019 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia (wg załączonego wzoru Nr 6 – wypełnione komputerowo),
 2. Odpis dyplomu stwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lekarza, lekarza dentysty lub magistra (kopia, a oryginał do wglądu)
 3. Życiorys,
 4. Trzy aktualne fotografie – wymagane takie jak do dowodu osobistego,
 5. Suplement do dyplomu lub poświadczoną kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu),
 6.  Wykaz ocen uzyskanych w czasie studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (wg indeksu),
 7. W przypadku absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyliczoną średnią ocen ze studiów poświadczoną przez pracownika dziekanatu; za średnią ocen ze studiów rozumie się średnią arytmetyczną średnich arytmetycznych liczoną do dwóch miejsc po przecinku (nie wliczając oceny z obrony pracy magisterskiej).
 8. Wykaz publikacji sporządzony zgodnie z § 7 pkt. 6 i pkt. 7 niniejszych warunków rekrutacji potwierdzony przez Bibliotekę Uniwersytetu medycznego w Lublinie.
 9. Poświadczenie czynnego udziału w konferencjach, potwierdzone programem konferencji naukowej, na której prezentowane były wyniki badań.
 10.  Zaświadczenie o odbywaniu wolontariatu w ramach Centrum Wolontariatu UM lub innych zarejestrowanych wolontariatach, z określeniem czasu uczestnictwa.
 11. Zaświadczenie o pracy w Zarządzie  Uczelnianych Organizacji Studenckich z określeniem czasu trwania.
 12. Poświadczenie otrzymania Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 13. Zaświadczenie o udziale  w programie „Diamentowy Grant”.
 14. Zaświadczenie o uczestniczeniu w projekcie „Najlepsi z najlepszych”.
 15. Poświadczenie otrzymania Nagrody Rektora.
 16. Dyplom ukończenia drugiego kierunku studiów, na poziomie magisterskim lub na poziomie licencjatu, o ile licencjat nie był podstawą do kontynuacji studiów magisterskich wykazanych wcześniej do punktacji.
 17. Poświadczenie odbycia zagranicznych praktyk zawodowych, z określeniem czasu trwania.
 18. Zaświadczenie  o studiach/praktykach w ramach programu Erasmus lub Erasmus+.
 19. Udział w komitecie organizacyjnym zjazdu potwierdzony oficjalnym programem konferencji.
 20. Poświadczenie wyniku LEK lub LDEK.
 21. Zaświadczenie z Dziekanatu o wyróżnieniu pracy magisterskiej.
 22. Zatwierdzony przez kandydata na opiekuna naukowego projekt badawczy ( maks. 3 strony), który powinien zawierać:
  1. uzasadnienie wyboru tematu i roboczy tytuł pracy,
  2. określenie celu pracy, problemów i hipotez badawczych,
  3. opis metody w oparciu o piśmiennictwo naukowe,
  4. przewidywane rezultaty pracy i ich ewentualne zastosowanie w praktyce,
  5. koszty wykonania badań wynikających z projektu badawczego.
 23. W przypadku przekroczenia przez proponowanego opiekuna naukowego liczby doktorantów będących pod jego opieką, zgoda Rektora na zwiększenie liczby doktorantów pozostających pod opieka danego opiekuna naukowego (zał. Nr 5)
 24. W przypadku kandydatów rekrutowanych w terminie I i III wymagane jest dodatkowo zaświadczenie Kierownika Projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków zewnętrznych o przewidywanym udziale doktorantów,
 25. Opinia o predyspozycji do pracy naukowej wydana przez przewidywanego opiekuna naukowego ze wskazaniem, że przewód doktorski będzie otwierany i prowadzony na danym wydziale,
 26. Zgoda opiekuna naukowego projektu badawczego oraz Kierownika jednostki, w której będzie realizowany projekt (wg załączonego  wzoru – wypełnione komputerowo),
 27. Oświadczenie o wyborze języka obcego, innego niż angielski, którego naukę kandydat zamierza kontynuować na studiach doktoranckich, jeżeli kandydat legitymuje się certyfikatem ze znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2.
 28. Zobowiązanie do podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na rzecz stacjonarnych uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 Kandydat załącza potwierdzony własnym podpisem wykaz złożonych dokumentów.

Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Podanie o przyjęcie na studia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania, bez względu na przyczyny niedotrzymania terminu złożenia podania. Za termin złożenia dokumentów/podania uznaje się dzień, w którym dokumenty wpłynęły do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dokumentację należy składać w białych podpisanych teczkach w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym (ul. Chodźki 19, trzecie piętro pok. nr 4; osoba do kontaktu – Katarzyna Ożga, nr tel. 448 63 03).

 

   8 lutego 2019 roku na stronie internetowej Uczelni zostanie umieszczona lista rankingowa osób, które w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskają najwyższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia zgodnie z limitem miejsc. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie przez kandydata, umieszczonego na liście rankingowej aktualnych wyników badań i szczepień ochronnych, tzn.:

 1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – sporządzone na podstawie skierowania na badania dostępnego w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym ul. Chodźki 19, trzecie piętro, pok. nr 4 (osoba do kontaktu – Katarzyna Ożga),
 2. książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. szczepienia ochronne przeciw WZW typu B.

 

Dziekan

II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Lipiec 2020