Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena - niestacjonarne

Rekrutacja na rok akademicki 2021-2022

Zasady rekrutacji

 • Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikacje pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (art. 160 pkt.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  Dz. U. 2018 poz. 1668)

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

 • Uczestnikiem studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia medyczne lub przyrodnicze.

W przypadku absolwentów innych kierunków co najmniej 6-ciomiesięczny okres zatrudnienia w niżej wymienionych instytucjach:
 

 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach oświaty zdrowotnej,
 • szpitalach i poradniach leczniczo-zapobiegawczych oraz zawodowo-wychowawczych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • podmiotach prowadzących działalność prozdrowotną,
 • szkołach publicznych i prywatnych,
 • systemie ubezpieczeń społecznych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest konieczność złożenia poniższych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu.
 3. Zdjęcie legitymacyjne – 1 szt.

 

Powyższe dokumenty prosimy przesłać na adres: ewa.pawlikowska@umlub.pl lub pocztą na adres:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7

20-093 Lublin

 

Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

Minimalna liczba uczestników: 25 osób.

Opłata za studia: 1850 zł za semestr

 

Informacje i zapisy

tel./fax. +48 81 448 51 23  w godz.  8:00 –  14:00 (poniedziałek – piątek)

e-mail: ewa.pawlikowska@umlub.pl

 

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Październik 2022