Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

08.04.2014

Wyjaśnienia w sprawie anonimowości w badaniach jakości kształcenia

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Studentów dotyczącymi kwestii anonimowości ankiet ewaluacyjnych informujemy i zapewniamy, że system Wirtualna Uczelnia uniemożliwia skojarzenie wyników badania z nazwiskami poszczególnych osób je wypełniających. System generuje raport z wynikami automatycznie, w formie zbiorczego zestawienia, bez wyszczególnienia odpowiedzi pojedynczych studentów. Pojedyncze oceny są agregowane przez system do postaci średniej arytmetycznej i w takiej formie są prezentowane w raporcie. Nie ma zatem powodu do obaw dotyczących możliwości identyfikacji osoby uczestniczącej w badaniu. Poza tym informacja taka nie jest istotna z punku widzenia celu badania, dlatego nie leży w niczyim interesie działanie mające na celu umożliwienie takiej identyfikacji. 

 

Inna wątpliwość dotyczyła możliwości poznania wyników badania przez nauczyciela akademickiego jeszcze przed zakończeniem cyklu zajęć. Informuję w związku z tym, że proces ankietyzacji trwa od listopada do października, zatem udział w badaniu jest możliwy w trakcie całego roku akademickiego i dopiero po jego zakończeniu przygotowywany jest raport. Nie ma zatem fizycznej możliwości, żeby nauczyciel akademicki poznał wyniki ankiet jeszcze przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim.

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

prof. dr hab. Jarosław Dudka

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2020