Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Informacje dla studentów 6 roku

Dokumenty niezbędne do przygotowania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu należy złożyć w Dziekanacie  w  terminie od 9 maja do 27 maja 2022r.

(lista zapisów na konkretny dzień i godzinę dostępna u Starosty roku) lub wysłać pocztą na adres:

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin,

z dopiskiem: Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin

 

Przyrzeczenie lekarskie z własnoręcznym podpisem (do pobrania).

 

Wykaz dokumentów do suplementu zgodnie z poniższymi wskazówkami (do pobrania):

 

  • do wypełnienia przez wszystkich studentów, również tych, którzy nie mają żadnych załączników. (Student potwierdza swoim podpisem, iż nie zgłasza dodatkowych osiągnięć / działalności w trakcie studiów, które można wpisać do suplementu)

Uwaga! Studenci, którzy nie posiadają załączników do wykazu dokumentów do suplementu, mają możliwość przesłania zeskanowanych wniosków na adres email: anna.marciniak-tarkowska@umlub.pl

 

  • studenci, którzy zgłaszają dodatkowe osiągnięcia / działalność związaną ze studiami, wypełniają odpowiednie wiersze w Wykazie dokumentów do suplementu oraz przygotowują załączniki – ułożone w kolejności zgodnej z wykazem – oryginał oraz kserokopia (oryginał udostępniony do wglądu po weryfikacjizostanie zwrócony studentowi).

Przyrzeczenie lekarskie z własnoręcznym podpisem (druk do pobrania).

 

Dla chętnych: Wniosek z prośbą o wysłanie pocztą tradycyjną dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem i odpisami /świadectwem dojrzałości/ oryginałem dokumentów złożonych jako załączniki do Wykazu dokumentów do suplementu – na wskazany adres (druk do pobrania).

 

Formularz monitorowania karier (druk do pobrania). Studenci proszeni są o wypełnienie formularza i odesłanie go skanem na adres email: biurokarier@umlub.pl lub wysłanie pocztą tradycyjną na adres: Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. 

 

W obecnym roku akademickim Dziekanat będzie wysyłał zbiorczą kartę obiegową bezpośrednio do wszystkich działów Uczelni. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o sprawdzenie czy nikt nie zalega, w poszczególnych działach (Dom Studenta; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu; Dział Spraw Socjalnych Studentów; Dział Księgowości; Biblioteka). Usprawni nam to przebieg całej procedury.

 

Zgodnie z art. 77 ust 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów (druk do pobrania):

 

  • Odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach

  • Odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach

 

Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 2 art. 77 Ustawy (druk do pobrania).

 

Opłaty wynoszą 20 zł. za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:

 

  • Dyplomu ukończenia studiów w języku obcym

  • Suplementu do dyplomu w języku obcym

 

Dokumenty wydawane są po złożeniu wniosku i po uprzednim wniesieniu przez absolwenta opłaty.

 

W przypadku zmiany nazwiska przed datą ostatniego egzaminu/zaliczenia należy zgłosić ten fakt w Dziekanacie – należy wypełnić formularz zmiany danych osobowych oraz dołączyć akt zawarcia małżeństwa / decyzję o zmianie nazwiska.

Zmiana nazwiska dokonana po dacie ostatniego egzaminu/zaliczenia (tj. po ukończeniu studiów) nie jest uwzględniana podczas druku dyplomu.

 

Uwaga: Dziekanat nie przyjmuje niekompletnych dokumentów.

 

Treść przyrzeczenia lekarskiego

Wniosek o odpis w jezyku obcym

Wniosek o dodatkowy odpis w jezyku obcym

Wykaz dokumentów do suplementu

Wniosek o wysłanie oryginalów

Wniosek o formularz monitorowania karier

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Listopad 2022