Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Informacje dotyczące realizacji praktyk wakacyjnych

Informacje dotyczące realizacji praktyk wakacyjnych w roku akademickim 2021/2022 i zaległych praktyk wakacyjnych z roku akademickiego 2019/2020 oraz 2020/2021

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zapewnia studentom kierunku lekarskiego realizowanie studenckich praktyk wakacyjnych w niżej wymienionych jednostkach bez konieczności zawierania umowy:

 

  • w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1,
  • w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4,
  • w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.
  • w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 W przypadku chęci realizacji praktyk w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie, Studenci proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu w celu wystawienia skierowania do odbywania praktyk w NIO.

 

2. Studenci, którzy chcą realizować praktyki wakacyjne w jednostkach UM w Lublinie  powinni zgłosić się do Opiekuna praktyk (zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej). Informacje dotyczące sposobu i terminów zapisów u Opiekunów praktyk, przesłane będą do Państwa przez Portal Studenta.

 

3. Studenci, którzy chcą realizować praktyki poza ww. jednostkami  zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego 2 egzemplarze umowy o organizację studenckiej praktyki zawodowej w celu zaakceptowania przez Dziekana. Umowa musi być podpisana przez Organizatora praktyki (Dyrektora Szpitala).

 

4. Umowy należy pobrać ze strony Dziekanatu Wydziału Lekarskiego. Dane szczegółowe w umowach

w sposób czytelny wypełnia student. Wypełnione umowy należy przedstawić w wybranej przez siebie instytucji w celu zaakceptowania warunków praktyki  przez Organizatora i podpisania przez osobę upoważnioną.

 

5. Wypełnione i podpisane przez Organizatora praktyki 2 egzemplarze umowy należy dostarczyć do Dziekanatu

w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca.

 

a) za pośrednictwem poczty- korespondencję należy przesłać na adres: Uniwersytet    Medyczny, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, z dopiskiem: "Dziekanat Wydziału Lekarskiego."

b) osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym (tel. 81 448 6304) lub mailowym (pos@umlub.pl) do Dziekanatu.

 

6. Każdy Student zobowiązany jest posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, badanie lekarza medycyny pracy, szczepienia przeciw WZW typu B oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

 

7. Każdy Student, zobowiązany jest do przedłożenia w Dziekanacie dowodu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas praktyki.

 

8. Podpisany przez Dziekana jeden egzemplarz umowy będzie odesłany  z Dziekanatu  na adres pocztowy wskazany przez studenta, który należy dostarczyć i pozostawić w miejscu realizowania praktyki (drugi egzemplarz pozostaje w Dziekanacie).

 

9. Zaległe praktyki wakacyjne można odrabiać w ciągu roku akademickiego do 21 września 2022 roku, w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych tj. popołudniami, w weekendy, ferie zimowe, ferie wiosenne, wakacje.

 

10. Studenci po realizacji praktyki wakacyjnej składają w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego  potwierdzone podpisem i imienną pieczątką Opiekuna Karty Praktyki    w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2022 roku, w celu ostatecznego zaliczenia praktyki przez Koordynatora:     Dr hab. Beatę Kasztelan-Szczerbińską.

 

11. Praktyki realizowane za granicą będą traktowane jedynie jako dodatkowe.

 

UWAGA!!!

Punkt 11 nie dotyczy praktyk realizowanych w ramach umów międzynarodowych zawieranych przez Uniwersytet Medyczny ani programów wymian międzynarodowych, np. ERASMUS+.

 

 

 Karta praktyk I rok

Karta praktyk II rok

Karta praktyk III rok

Karta praktyk IV rok

Karta Praktyk V rok

 

 

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK WAKACYJNYCH 2020-2024

KIERUNEK LEKARSKI

 

 

 

ROK STUDIÓW

 

 

OPIEKUN PRAKTYK

 

 

 

I ROK- OPIEKA CHORYM

Dr Ewa Rymarz

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, 

SPSK Nr 1 ul. Staszica 16

 

Dr hab. Anna Steć, prof. uczelni

Katedra i Klinika Nefrologii,

SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8

 

 

 

II ROK- LEKARZ RODZINNY, POMOC DORAŹNA

Dr hab. Ewa Wielosz, prof. uczelni

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej,

SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8

 

 

 

 

 

 

 

III ROK- CHOROBY WEWNĘTRZNE

Dr Ewa Rymarz

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, 

SPSK Nr 1 ul. Staszica 16

 

Prof. dr hab. Jolanta Parada-Turska

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej,

SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8

 

Dr Joanna Malicka

Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych

SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8

 

 

 

IV ROK- PEDIATRIA

 

Prof. dr hab. Iwona Beń-Skowronek

Klinika Ginekologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno - Metaboliczną, 

III Katedry Pediatrii, 

USD ul. A. Gębali 6

 

 

 

 

IV ROK- GINEKOLOGIA

Dr hab. Arkadiusz Krzyżanowski

Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK Nr 1 ul. Staszica 16

 

Dr Ewa Woźniakowska, prof. uczelni

Klinika Ginekologii Dziecięcej

Collegium Maius ul. Jaczewskiego 5

V ROK- INTENSYWNA TERAPIA

Dr hab. Michał Borys

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSK Nr 1 ul. Staszica 16

 

 

 

 

 

 

 

 

V ROK- CHIRURGIA

 

Dr Justyna Wyroślak-Najs

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

SPSK Nr 1 ul. Staszica 16

 

Lek. med. Adam Alzubedi 

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego

SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8

 

 

 

KOORDYNATOR PRAKTYK

Dr hab. Beata Kasztelan-Szczerbińska

Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, SPSK Nr 4 ul. Jaczewskiego 8

 

 

Zarządzenie Rektora nr 66/2018
z dn. 30-05-2018
w sprawie studenckich praktyk zawodowych realizowanych poza szpitalami klinicznymi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w trybie indywidualnym

 

Zarządzenie Rektora nr 107/2021
z dn. 12-07-2021
w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych w okresie od dnia 10 lipca do dnia 30 września 2020 roku przez studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wzór umowy nr. 1 praktyki 2021/2022

 

W przypadku realizacji praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie al. Kraśnicka 100, Lublin, proszę pobrać poniższy wzór umowy:

 

Wzór umowy nr. 2 praktyki 2021/2022

 

Zarządzenie Rektora nr 28/2020
z dn. 16-03-2020
w sprawie wprowadzenia procedur postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV

Załącznik nr 1 - procedury postępowania po ekspozycji zawodowej

Załącznik nr 2 - notatka służbowa

Załącznik nr 3 - skierowanie po ekspozycji zawodowej

Załącznik nr 6 - formularz świadomej zgody na udział w badaniu serologicznym

Załącznik nr 7 - skierowanie na profilaktyke poekspozycyjną przeprowadzenie badania serologicznego

 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Listopad 2022