Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia w obecnym składzie została powołana 31 października 2013 roku na posiedzeniu Rady II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie.


Szczegółowe zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia określa Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 15 marca 2013 roku.

 

Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia powołuje i odwołuje Rektor na okres kadencji władz Uniwersytetu. Komisja podejmuje działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale:

 1. Wdrażania obowiązujących w Uczelni procedur służących doskonaleniu wysokiej jakości kształcenia.
 2. Propozycji doskonalenia zasad rekrutacji na studia wszystkich poziomów kształcenia prowadzonych na Wydziale.
 3. Stałego monitorowania procesu kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów obejmujących m. in.:
  1. analizę i okresowe przeglądy programów kształcenia, w tym programów praktyk studenckich,
  2. wspieranie rad programowych w doskonaleniu programów kształcenia i opracowywaniu nowych programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
  3. zapewnienie udziału otoczenia społeczno-gospodarczego w określeniu i ocenie efektów kształcenia,
  4. monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów (ECTS),
  5. analizę zgodności sylabusów poszczególnych przedmiotów z programem kształcenia oraz zakładanymi efektami kształcenia,
  6. analizę metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta,
  7. ocenę jakości zajęć dydaktycznych (przedmiotu) i oceny prowadzącego, przez studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,
  8. zasady i procedury dyplomowania (jeżeli program kształcenia przewiduje taką formę), w tym stosowanie systemu antyplagiatowego,
  9. monitorowanie mobilności studentów i doktorantów.
 4. Zapewnienia jakości kadry dydaktycznej poprzez omawianie wyników badań ankietowych i hospitacji zajęć dydaktycznych na Radzie Wydziału, a także wykorzystywanie ich w okresowej ocenie.

 

 

Skład osobowy Komisji:

W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie wchodzą:

 

 

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. n. med. Agnieszka Mądro – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 

CZŁONKOWIE:

 1. Prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska
 2. Dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek
 3. Dr hab. n. med. Agnieszka Korobowicz-Markiewicz
 4. Dr hab. n. med. Ewelina Grywalska
 5. Mgr Wioleta Kowalska
 6. Mgr Paulina Miziak (doktorant)
 7. Michał Dutkiewicz (student VI roku)
 8. Dominik Ruta (student IV roku)
 9. Dr n. med. Izabela Zakrocka
 10. Dr n. med. Kinga Buraczyńska
 11. Dr n. med. Marek Zadrożniak
 12. Dr n. med. Żaneta Kimber-Trojnar
 13. Dr n. med. Anna Jamroz-Wiśniewska
 14. Mgr Małgorzata Goś            

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2020