Uniwersytet Medyczny w Lublinie

IWLzOS

Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wyższych

Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku. (Dz. U. 2015, poz. 1467).

 

Na podstawie Uchwały nr 86/I/2012 §1, I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, uzależnia się wszczęcie procedury nostryfikacyjnej na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym od złożenia egzaminu weryfikującego wiedzę w formie testu.

 

Egzamin weryfikujący wiedzę – dyplom lekarza

Test składa się ze 100 pytań z dyscyplin:

 1. Anatomia prawidłowa człowieka.
 2. Biologia medyczna.
 3. Patomorfologia kliniczna.
 4. Fizjologia człowieka.
 5. Choroby wewnętrzne.
 6. Ginekologia.
 7. Pediatria.
 8. Chirurgia.
 9. Medycyna rodzinna.
 10. Psychiatria.
 11. Chirurgia urazowa i medycyna ratunkowa.

 

Egzamin weryfikujący wiedzę – dyplom lekarza-dentysty

Test składa się ze 100 pytań z dyscyplin:

 1. Stomatologia zachowawcza.
 2. Stomatologia wieku rozwojowego.
 3. Choroby przyzębia i błony śluzowej.
 4. Chirurgia stomatologiczna.
 5. Ortodoncja.
 6. Protetyka.

 

Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi. Egzamin można zdawać jeden raz w roku. Egzamin trwa 120 minut, za jego przeprowadzenie nie pobiera się opłat.

 

Warunkiem dopuszczenia do testu weryfikującego wiedzę jest złożenie:

 1. Podania do Dziekana I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 2. Kserokopii dyplomu ukończenia studiów przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP.

 

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości z listą tłumaczy.

 

W przypadku pozytywnego złożenia egzaminu (uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi) wszczyna się procedurę nostryfikacyjną dyplomu. Kandydat zobowiązany jest do złożenia wniosku o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej. Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień przedstawienia wniosku Radzie Wydziału.

 

Wnioskodawca ubiegający się o nostryfikację dyplomu lekarza dentysty składa wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

 1. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego (podanie w języku polskim).
 2. Kopia dyplomu uzyskanego za granicą — oryginał do wglądu.
 3. Kopia dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument) – oryginał do wglądu.
 4. Tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP.
 5. Kopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu. 

 

 

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą Rady Wydziału w sprawie:

 1. Uznania dyplomu uzyskanego za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanych w kraju.
 2. Odmowy uznania dyplomu uzyskanego za granicą.

 

Od postanowienia tej uchwały przysługuje kandydatowi odwołanie do Senatu uczelni.

 

Kierownik jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, ustala wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z postępowaniem. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego, w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

Dokumenty należy składać na adres Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym lub Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2019