Uniwersytet Medyczny w Lublinie

WFzOAM

Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów za granicą

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1881) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.

 

Procedura nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej

 

Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1881).

Na podstawie Uchwały nr XI/VIII/17 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, wszczęcie procedury nostryfikacyjnej uzależnia się od złożenia egzaminu weryfikującego wiedzę.

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu weryfikującego wiedzę jest złożenie:

 

 1. Podania do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (sporządzone w języku polskim).

 Wzór podania

 1. Kopii dyplomu uzyskanego za granicą – oryginał do wglądu.
 2. Kopii dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument) – oryginał do wglądu.
 3. Tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP.
  Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości z listą tłumaczy.
 4. Kopii dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.
 5. Życiorysu w języku polskim.
 6. Oświadczenia, iż dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą wraz z nadanym tytułem zawodowym nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzanego przez polską uczelnię.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Collegium Universum, ul. W. Chodźki 1), w godzinach: 7.15 - 15.15.

Istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Collegium Universum

ul. W. Chodźki 1

20-093 Lublin

Osoba wyznaczona do kontaktu – mgr Anna Kopczacka

Termin składania dokumentów : 1 - 15 września.

 

Egzamin weryfikujący wiedzę w formie testu i pytań otwartych (100 pytań) zostanie przeprowadzony z następujących przedmiotów:

 1. Chemia nieorganiczna, analityczna i organiczna
 2. Biochemia i Biotechnologia
 3. Chemia i analiza leków
 4. Mikrobiologia
 5. Farmakognozja i lek roślinny
 6. Technologia postaci leku
 7. Synteza i technologia środków leczniczych
 8. Biofarmacja i chemia fizyczna
 9. Opieka farmaceutyczna
 10. Farmakologia i farmakoterapia
 11. Toksykologia

 

Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 120 minut, za jego przeprowadzenie nie pobiera się opłat. Egzamin można zdawać jeden raz w roku.

 

W przypadku pozytywnego złożenia egzaminu wszczyna się procedurę nostryfikacyjną dyplomu. Kandydat zobowiązany jest do złożenia wniosku o wszczęcie procedury nostryfikacyjnej.
Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień złożenia wniosku do Rady Wydziału.

 

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą Rady Wydziału w sprawie:

 1. uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym

lub

 1. odmowy uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym.

 

Od uchwały w przedmiocie kandydatowi przysługuje odwołanie do Senatu Uczelni.

 

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne (§ 6. ust. 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1881) przez osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą.

 

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach kształcenia lub czasie trwania studiów, Rada Wydziału może podjąć uchwałę o konieczności zaliczenia przez osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą określonych przedmiotów, złożenia określonych egzaminów, w tym dyplomowego, zaliczenia praktyk i stażu lub przygotowania pracy magisterskiej.

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ustala wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z postępowaniem. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego, w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2020