Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

12.06.2017

Wykaz zadań badawczych MN przyjętych do finansowania na 2017 rok

Poniżej prezentujemy wykaz zadań badawczych złożonych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, które w wyniku postępowania konkursowego zostały przyjęte do finansowania w 2017 roku.

 

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 

Lp Tytuł Kierownik Jednostka
1 Ocena wybranych  czynników immunosupresyjnych u chorych na raka jajnika. Rola komórek supresorowych pochodzących z linii mieloidalnej w patogenezie choroby. mgr biotech. Karolina Okła I Katedra i Klinika  Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
2 Ocena przydatności klinicznej markerów nowotworowych uPA i PAI-1 u pacjentek z rakiem piersi.  lek. med. Rafał Wójcik Zakład Anatomii Prawidłowej
3 Ocena wybranych parametrów układu odpornościowego ze szczególnym uwzględnieniem ekspresji molekuł immunosupresyjnych i limfocytów T regulatorowych oraz Th17 u chorych na łuszczycę w korelacji z przebiegiem klinicznym choroby. lek. med. Michał Adamczyk Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej
4 Porównanie technik zaopatrywania zębodołu poekstrakcyjnego.  lek. dent. Katarzyna Wieczorek Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej
5 Ocena krążących mikroRNA krwi obwodowej jako wczesnych markerów wystąpienia niedożywienia u chorych na nowotwory głowy i szyi. dr n. med. Tomasz Powrózek Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka
6 Analiza poziomów wybranych cytokin pro i przeciwzapalnych w ślinie i surowicy dzieci w fazie podtrzymania remisji ostrej białaczki limfoblastycznej ALL, w stosunku do częstości występowania objawów śluzówkowych. lek. dent. Przemysław Krzaczek Zakład Medycyny Jamy Ustnej
7 Znaczenie laparoskopii diagnostycznej z obrazowaniem wąskopasmowym (NBI) oraz analizy popłuczyn otrzewnowych w ocenie stopnia zaawansowania i możliwości uzyskania radykalności onkologicznej u chorych z rakiem żołądka planowanych do leczenia skojarzonego z okołooperacyjną chemioterapią. lek. med. Kamil Pudło II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego 
8 Ocena cytotoksyczności wybranych prekursorów nikotynoidów. dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot Katedra i Zakład Chemii  Medycznej
9 Rozwój techniki transferu saturacji przez wymianę chemiczną na doświadczalnym, wysokopolowym systemie rezonansu magnetycznego MR 7T jako alternatywa dla egzogennych środków kontrastowych oraz pomiarów ilościowych metabolitów mózgu o niskich koncentracjach.  mgr inż. Anna Zubik Zakład Elektroradiologii
10 Analiza degradacji stomatologicznych żywic kompozytowych poddanych symulacji obciążeń zwarciowych. mgr Aneta Kamińska Zakład Protetyki Stomatologicznej
11 Udział procesu NETozy w patomechanizmie tocznia rumieniowatego układowego. dr n. med. Iwona Homa-Mlak Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka
12 Znaczenie polimorfizmów genów związanych z efektywnym działaniem leków -ABCB1, CYP1A1 oraz regulujących apoptozę - TNF-alfa, PSMA6 w odpowiedzi na bortezomib w komórkach szpiczaka mnogiego w warunkach in vitro. dr n. med. Szymon Zmorzyński Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną 
13 Badanie stężenia osteopontyny we krwi obwodowej pacjentów z łuszczycą w odniesieniu do zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. lek. med. Joanna Przepiórka-Kosińska Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej
14 Badanie zależności między ekspresją COX2 i MUC1 a występowaniem wznowy lub przerzutów odległych po radykalnym leczeniu operacyjnym raka jelita grubego. lek. med. Małgorzata Skierucha Zakład Anatomii Prawidłowej
15 Zastosowanie spektroskopii protonowej in vitro oraz in vivo z wykorzystaniem pomiarów czasów relaksacji metabolitów w aparatach MR 7T do oceny składu biochemicznego mózgowia szczurów laboratoryjnych. mgr Katarzyna Kochalska Zakład Elektroradiologii
16 Ocena skuteczności preparatów krwiopochodnych w leczeniu schorzeń powierzchni oka w oparciu o profil cytokinowy, działanie bakteriostatyczne oraz stan kliniczny pacjentów. dr n. med. Dominika Wróbel-Dudzińska Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry

 

 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 

Lp Tytuł Kierownik Jednostka
1 Ocena odległych efektów leczenia mięśniaków macicy z zastosowaniem embolizacji tętnic macicznych. dr n. med. Piotr Czuczwar III Katedra i Klinika Ginekologii
2 Immunologiczne efekty leczenia przeciwciałami anty-IgE chorych na ciężką astmę oskrzelową. lek. med. Michał Palonka Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii
3 Związek genów dehydrogenazy alkoholowej klasy I i II z  występowaniem uzależnienia od alkoholu w populacji polskiej. mgr biotech. Paulina Całka Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
4 Morfologia i mechanizmy powstawania jamy pourazowej po doświadczalnym uszkodzeniu istoty białej rdzenia kręgowego u szczura. lek. med. Anna Ostrowska Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej
5 Badanie markerów: enolazy neurospecyficznej, białka tau oraz genu P450 CYP 3A5 u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i współistniejącą neuropatią indukowaną winkrystyną. lek. med. Magdalena Cienkusz Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
6 Wybrane czynniki zapalne i immunologiczne w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit u dzieci. dr n. med. Paulina Krawiec Klinika Pediatrii
7 Ograniczenie wpływu zewnętrznego pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości poprzez zastosowanie kamizelki chroniącej przed jego działaniem w zapobieganiu nawrotom migotania przedsionków. lek. med. Andrzej Sałacki Katedra i Klinika Kardiologii
8 Ocena monocytów z ekspresją cząsteczki CD16 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. mgr Wioleta Kowalska Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
9 Charakterystyka subpopulacji folikularnych limfocytów T (TFH) pamięci u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). dr n. med. Justyna Woś Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
10 Ocena komórek supresyjnych pochodzenia mieloidalnego i ekspresji receptorów Toll-podobnych na powierzchni limfocytów w endometrium, płynie otrzewnowym oraz we krwi obwodowej u kobiet z endometriozą w zależności od wybranych parametrów klinicznych i immunologicznych. lek. med. Monika Walankiewicz Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
11 Wpływ substancji WY 14643 i fenofibratu, agonistów receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów PPAR alfa, na działanie wybranych leków przeciwpadaczkowych w modelu maksymalnego elektrowstrząsu u myszy. dr n. med. Barbara Miziak Katedra i Zakład Patofizjologii
12 Udział bakterii z rodzaju Staphylococcus, ze szczególnym uwzględnieniem gronkowców koagulazo-ujemnych, w zapaleniach spojówek i rogówki. lek. med. Ewa Jasińska Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
13 Wpływ laktoferyny na wybrane wykładniki immunologiczne u noworodków i niemowląt z zakażeniem układu moczowego. lek. med. Ewa Kuźma Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt

 

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 

Lp Tytuł Kierownik Jednostka
1 Wpływ inhibitora dipeptydylopetydazy 4 na efekty długotrwałego podawania morfiny - badania behawioralne. mgr farm. Małgorzata Łupina Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką
2 OsteoFAP - nowy materiał implantacyjny stymulujący regenerację tkanki kostnej. dr n. farm. Leszek Borkowski Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii
3 Ocena efektu cytotoksycznego elesclomolu na linie komórkowe czerniaka poddane działaniu inhibitorów glikolizy w skojarzeniu z promieniowaniem X. dr n. med. Magdalena Iwan Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej 
4 Optymalizacja warunków prowadzenia elucji izokratycznej i gradientowej techniką TLC/HPTLC z kontrolowaną prędkością dostarczania eluentu na przykładzie rozdzielania substancji stanowiących składniki ekstraktów roślinnych.  dr n. farm. Aneta Hałka-Grysińska Zakład Chemii Fizycznej
5 Wpływ receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2 na działanie wybranych leków przeciwdepresyjnych. mgr farm. Karolina Sławińska Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
6 Aktywność antyproliferacyjna antagonistów receptorów beta adrenergicznych w warunkach in vitro. dr n. farm. Artur Wnorowski Zakład Biofarmacji
7 Znaczenie wybranych krążących mikroRNA w regulacji procesów zapalnych oraz apoptozy w ocenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowego u pacjentów hemodializowanych. dr n. farm. Marcin Dziedzic Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Lp Tytuł Kierownik Jednostka
1 Rozwój kompetencji pielęgniarskich w procesie edukacji na studiach licencjackich. mgr Magdalena Brodowicz-Król Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
2 Proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w opinii lekarzy szpitali klinicznych w Polsce. mgr Ewa Kawiak-Jawor Katedra Zdrowia Publicznego
3 Poczucie własnej skuteczności a religijność w grupie osób przewlekle chorych. mgr Joanna Żołnierz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
4 Ocena przetwarzania słuchowego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. mgr Agnieszka Kasperczuk-Bajda Zakład Etyki i Filozofii Człowieka
5 Aktywność kalistatyny a poziom stresu oksydacyjnego u pacjentów w wieku produkcyjnym z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym w skali SCORE. dr n. o zdr. Grzegorz Nowicki Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego
6 Wpływ perampanelu i światła na komórki skóry - badania in vitro. lek. med. Monika Turska Zakład Farmakologii

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Kwiecień 2018