Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Joint Action on Dementia

 

 

Tytuł: Działania Wspólne dla Demencji 2015-2018 (Joint Action on Dementia 2015-2018)

Źródło finansowania : Trzeci program działań Unii w obszarze zdrowia (2014-2020)

Okres realizacji: 2016-03-01 - 2019-02-28

Budżet: 216 624 zł (50 000 euro)

 

Prezentowany projekt Joint Action on Dementia 2015-2018  realizowany będzie w 2 etapach: pierwsze 12 miesięcy zostanie przeznaczonych na wypracowanie modelu obejmującego najlepszy sposób dokumentowania skutecznych działań w 4 kluczowych obszarach (rozpoznanie i wsparcie po diagnozie, kryzys i koordynacja opieki, jakość opieki w domach opieki i społeczności przyjazne demencji), a następne 24 miesiące zostaną przeznaczone na testowanie opracowanego w pierwszym etapie modelu,  po to aby w pilotażu sprawdzić, czy opracowanie jest adekwatne do potrzeb i jak zmiana może zostać w praktyce wdrożona. Projekt będzie realizowany w partnerstwie 12 instytucji, pod przewodnictwem Rządu Szkocji.

 

 

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it can not be considered to reflect the views of the European Commission and/or the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Treść tej publikacji reprezentuje poglądy autora, na jego/jej wyłączną odpowiedzialność; nie można uznać, aby odzwierciedlały poglądy Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności lub innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Agencja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania, które mogą być zrealizowane na podstawie informacji w nim zawartych.

 

www.actondementia.eu

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020