Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia

 

 

 

Projekt: „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”

Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu: 02.11.2018 – 31.10.2020

 

Wartość dofinansowania projektu: 2 018 104,32 PLN

 

Nr projektu: POWR.05.04.00-00-0132/18

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020