Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Polska Platforma Medyczna

O projekcie

 

Tytuł Projektu: „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”

Numer Projektu: Umowa nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

 

Okres realizacji: 01.11.2017 – 31.10.2020

Wartość projektu: 37 279341,60 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 31 549 506,79 PLN

Partnerzy Projektu:

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020