Uniwersytet Medyczny w Lublinie

PracticalMED activity – wysokiej jakości staże dla studentów

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie dbając o rozwój i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji specjalistycznych studentów i studentek kierunków kształcenia praktycznego aplikował z sukcesem o środki na realizację projektu pod nazwą „PracticalMED activity – wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00- 00- S164/17-00

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2017- 31.10.2019

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 216 053, 36

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2019