Uniwersytet Medyczny w Lublinie

M-EDukator program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie dbając o rozwój i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych kadr dydaktycznych z powodzeniem aplikował o środki na realizację projektu pod nazwą „M-EDukator – program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2019 (24 miesiące)

 

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.04-00-D018/16-00

 

Projekt (akronim M-EDukator) obejmuje realizację szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni zatrudnionej na podstawie umowy o pracę oraz umowy mianowania w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Uczestnicy projektu podniosą kompetencje dydaktyczne w zakresie:

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych;
  • umiejętności informatycznych w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia;
  • zarządzania informacją.

 

Całościowym efektem projektu M-EDukator będzie podniesienie kompetencji u co najmniej 681 osób należących do kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, co przełoży się na skuteczność kształcenia i jakość prowadzonej dydaktyki.

 

Wartość projektu: 1 441 793,08 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 348 193,08 zł

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022