Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

10.12.2020

Stypendia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Zapraszamy młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej do składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra.

 

Stypendium może być przyznane osobie, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca  (weryfikowany w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium) oraz wykazuje się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

 

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 1. jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
 2. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni (z uwzględnieniem art. 360 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 

Okres 7 lat liczony jest od daty – a nie od roku – uzyskania stopnia doktora.

 

Przykład:

 • uzyskano stopień doktora w dniu 15 listopada 2013 roku (brak przerw w działalności-naukowej)
 • status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2020 roku został utracony.

 

Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada 2020 roku.

 

Rodzaje znaczących osiągnięć w działalności naukowej

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (będzie obowiązywał wykaz z dnia 29 września 2020 r.);
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
 6. otrzymane stypendium zagraniczne;
 7. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 5 i 6;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy składać w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) w terminie od 1 grudnia.

 

Szczegóły dotyczące stypendium znajdują się na stronie internetowej MNiSW.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Centrum Wparcia Nauki i Rozwoju w terminie najpóźniej do 20 grudnia.

Karolina Arażny
tel. 81 448 50 34
e-mail: karolina.arazny@umlub.pl

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021