Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

25.11.2020

Wyniki konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19

NCN ogłosiło wyniki konkursów na finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 19 i PRELUDIUM 19 (data złożenia wniosków 16.06.2020 r.).

 

Dofinansowanie projektu otrzymało 3 naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:

prof. dr hab. Jan Kotarski, kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, uzyskał dofinansowanie projektu OPUS pt.: „Wpływ heterogenności oraz mikrośrodowiska raka jajnika na ocenę chemiowrażliwości opartą na organoidach” w kwocie 1 951 517 zł.


Celem projektu jest zbadanie wpływu różnic pomiędzy guzami jak też wewnątrz guzów oraz ich mikrośrodowiska na ocenę chemiowrażliwości opartą na organoidach wyhodowanych z guzów pacjentek chorych na raka jajnika. Realizacja projektu pozwoli odpowiedzieć na pytania: Czy są różnice w odpowiedzi na chemioterapię pomiędzy organoidami pochodzącymi z różnych części danego guza tej samej pacjentki oraz pomiędzy pacjentkami oraz jakie są pomiędzy nimi różnice genetyczne? Czy istnieją składniki mikrośrodowiska wpływające na odpowiedź organoidów? Czy odpowiedź organoidów na leczenie jest tożsama z odpowiedzią stwierdzoną u pacjentek? Identyfikacja tych czynników jak i wdrożenie organoidów jako narzędzia do przewidywania odpowiedzi pacjentek na chemioterapię ma potencjał żeby wyznaczyć nowe kierunki badań, również badań klinicznych mających na celu stworzenie nowych efektywnych testów lekowrażliwości. W przyszłości wyniki uzyskane w tym projekcie mogą zostać użyte do poprawy wyników leczenia raka jajnika, pomagając w unikaniu podawania nieefektywnych leków przeciwnowotworowych.


dr Matthias Nees prof. uczelni, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, dofinansowanie projektu OPUS pt.: „Platforma inżynierii tkankowej dla testowej terapii spersonalizowanej raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (HNSCC) w warunkach in vitro” w kwocie 1 698 720 zł.


Projekt ma na celu poprawę skuteczności leczenia pacjentów z HNSCC. Zdefiniowane zostaną najlepsze warunki hodowli dla pierwotnych komórek nowotworowych (KN) w taki sposób, aby zagwarantować, że odpowiednie komórki są obecne, i że komórki te reagują na terapię w taki sam sposób, jak te w pierwotnym guzie pacjenta. Zbadanych zostanie wiele różnych sposobów hodowania KN w innym „środowisku”. W tym celu wykorzystane zostaną technologie z „inżynierii tkankowej”, aby zoptymalizować sposób, w jaki KN mogą być hodowane poza organizmem pacjenta i wykorzystywane do tych testów. Oczekuje się, że w tak zmodyfikowanym środowisku KN będą również reagować w podobny sposób na leki jak KN w pierwotnych nowotworach. Jeśli testy te naprawdę przewidzą reakcję nowotworu na leki u pacjentów, można będzie je wykorzystać jako cenną metodę wyboru skutecznej terapii, zanim pacjenci zostaną na nie narażeni. Będzie to też sposób na a) identyfikację leków, których podanie będzie prawdopodobnie korzystne dla pacjentów, oraz b) zapobieganie narażenia pacjentów na terapie, które nie są skuteczne, a powodują jedynie ich cierpienie i poważne działania niepożądane. Tych samych testów można również będzie użyć w testowaniu skuteczności większej liczby potencjalnie nowych leków przeciwnowotworowych, które nie są jeszcze stosowane klinicznie. Można również będzie łączyć różne leki w terapii i identyfikować kombinacje, które są bardziej korzystne dla pacjentów niż każdy z leków podawanych osobno lub w innych schematach leczenia. Proponowany projekt ma więc duży potencjał w przyczynieniu się do poprawy terapii pacjentów z rakiem głowy i szyi, a także odkrywania nowych leków lub ich skutecznej klinicznie kombinacji.


mgr Olga Wronikowska, doktorant, dofinansowanie projektu PRELUDIUM pt.: „Poszukiwanie molekularnych mechanizmów związanych z dwukierunkową odpowiedzią na interakcje socjalne indukowane podaniem mefedronu u szczurów” w kwocie 210 000 zł.


Celem projektu będzie interdyscyplinarna ocena mechanizmów odpowiedzialnych za dawkozależną, dwukierunkową odpowiedź na interakcje socjalne indukowane podaniem mefedronu. Wykorzystane zostaną badania behawioralne połączone z biochemiczną oceną neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego i serotoninergicznego. Oceniona zostanie również rola neuropeptydów, takich jak oksytocyna i wazopresyna w wyżej wymienionych efektach. Niniejszy projekt jest kontynuacją badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, prowadzonych pod kierownictwem dr hab. n. farm. Barbary Budzyńskiej (NCN 2017/25/B/NZ7/02410).

 

Serdecznie gratulujemy!

Przypominamy również o trwających obecnie konkursach NCN.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021