Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

04.01.2022

„Perły nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zachęca do udziału w konkursie MEiN dla wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów.

 

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

 

Maksymalny termin realizacji projektu to 48 miesięcy, a koszt realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 240 000 zł.

 

Kierownikiem projektu (osobą realizującą badanie naukowe), może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. prowadzi zawansowane badania naukowe (…) na wysokim poziomie i posiada co najmniej jedno znaczące osiągnięcie naukowe (…) określone w załączniku do komunikatu;
  2. jest absolwentem studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku 2020 lub 2021
    lub
    jest studentem jednolitych studiów magisterskich, który w 2020 lub 2021 roku ukończył:

a) trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,

b) czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

– i kontynuuje kształcenie na tych studiach
lub
jest posiadającym obywatelstwo polskie absolwentem studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w roku 2020 lub 2021;

  1. nie był laureatem programu „Diamentowy Grant”;
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  3. nie posiada tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego – nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w 2020 r.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące kierownika projektu zawiera komunikat Ministra Edukacji i Nauki.


Termin składania wniosków w systemie ZSUN OSF: od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r.

 

Termin wewnętrzny na nadsyłanie aplikacji do Działu Wsparcia Grantowego upływa w dniu 7 lutego 2022 r. Aplikacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy o przygotowanie zgłoszeń projektów na załączonym formularzu i przesyłanie ich na adre. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia zgodnie z Podręcznikiem dla wnioskodawców.  

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie MEiN.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem 81 448 52 96.

Pliki do pobrania

formularz_zgloszeniowy_projektu_-_perly_nauki.doc

Perły Nauki - formularz zgłoszeniowy

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022