Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

17.03.2017

Nabór wniosków w konkursie NCN – MINIATURA

Przypominamy, że od 3 kwietnia 2017 roku rusza nabór wniosków w konkursie NCN MINIATURA na pojedyncze działania naukowe tj. m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe oraz wyjazdy badawcze i konferencje służące realizacji badań podstawowych.

 

Konkurs skierowany jest do pracowników Uniwersytetu, którzy:

  • uzyskali stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (do okresu tego nie wlicza się urlopów macierzyńskich itp.),
  • nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,

 

Okres badań wynosi 12 miesięcy z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji zaplanowanych działań, a wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych.

 

W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych oraz nie ma możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

 

Wnioski podlegać będą ocenie formalnej oraz jednoetapowej ocenie merytorycznej, a środki finansowe będą przyznane w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.

 

Wniosek o finansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl, który można udostępnić redaktorowi pomocniczemu w Dziale Nauki w celu sprawdzenia pod względem formalnym.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej NCN.

 

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2018