Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

08.02.2019

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 15. edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM

 

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania:

 

 • Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, profesor zwyczajny w Zakładzie Hematoonkologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym; projekt realizowany w ramach konkursu OPUS 15 pt.: „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej”

  Projekt ma na celu uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania badawcze dotyczące znaczenia mikroflory w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Zidentyfikowano kilka mechanizmów niedoboru odporności towarzyszących rozwojowi i progresji CLL. W obecnym projekcie planowana jest analiza odwrotnej hipotezy, w której infekcje mogą być nie tylko konsekwencją, ale także mogą powodować rozwój lub progresję choroby.

  Planowana jest analiza repertuaru receptorów komórek B (BCR) wraz z profilem mikroflory, który może być odpowiedzialny za stymulację antygenem, który stymuluje komórki CLL do proliferacji. W oparciu o wstępne wyniki u pacjentów pediatrycznych ocenie poddana zostanie klonalność limfocytów CD5+CD19+ otrzymanych z hipertroficznej tkanki migdałków dorosłych pacjentów w odniesieniu do repertuaru BCR pacjentów z CLL. Zarówno bezpośrednie sekwencjonowanie mikrobiomu, jak i odwrócone podejście immunologiczne, oparte na klonowaniu BCR, będą wykorzystywane do oceny epitopu rozpoznawanego przez specyficzne dla CLL BCR.

  W badaniach funkcjonalnych dąży się do udowodnienia potencjału do stymulacji poszczególnych BCR, definiując w ten sposób alloantygeny, które mogą zainicjować białaczkę. Za cel postawiono również skorelowanie nowych molekularnych markerów prognostycznych z profilem mikrobiologicznym w przedziale jelitowym, gdzie dochodzi do interakcji między układem odpornościowym, a mikrobiomem pacjentów.

  Przyznana kwota finansowania: 3 098 800,00 zł

 

 

 • dr Barbara Kaproń, Wydział Nauk o Zdrowiu; projekt w ramach konkursu Preludium 15 pt.: „Nowe inhibitory ludzkiej topoizomerazy II o działaniu przeciwnowotworowym”

  Projekt ma na celu kompleksową ocenę potencjału przeciwnowotworowego związków należących do grupy pochodnych tiosemikarbazydu oraz wytypowanie spośród nich kandydatów na lek przeciwnowotworowy.

  W projekcie połączone zostaną metody komputerowo-wspomaganego projektowania leków, syntezy organicznej z metodami biologii molekularnej oraz badania na liniach komórkowych i zwierzętach.

  Przyznana kwota finansowania: 209 558,00 zł

 

 

 • mgr Kamila Szymańska, starszy technik w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym; projekt w ramach konkursu Preludium 15 pt.: „Charakterystyka molekularna nowych mutacji w genie kodującym receptor dla hormonu luteinizującego oraz gonadotropiny kosmówkowej (LHCGR)”

  Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie szeregu badań mających na celu pełne scharakteryzowanie trzech nowych mutacji genu zidentyfikowanych u pacjentów z zaburzeniami rozwoju płciowego.

  Dwie pierwsze mutacje zostały odkryte u heterozygotycznego pacjenta płci męskiej z zewnętrznymi narządami płciowymi żeńskimi oraz kobiecą budową ciała, skierowanego do poradni endokrynologicznej z powodu opóźnionego dojrzewania płciowego. Trzecia mutacja została zidentyfikowana u pacjentki z poważnym hiperandrogenizmem skutkującym zaburzeniami owulacji, wtórnym brakiem miesiączki oraz bezpłodnością.

  Przyznana kwota finansowania: 139 965,00 zł

 

Naukowcom serdecznie gratulujemy!

 

Zachęcamy do aplikowania w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 

 

Kontakt z Działem Nauki pod numerami telefonów:

448 50 32,

448 50 33,

448 50 30.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2019