Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

18.03.2020

Ogłoszenie konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19 oraz nowego konkursu POLS

Narodowe Centrum Nauki ogłasza kolejne edycje konkursów OPUS i PRELUDIUM, a także finansowany z funduszy norweskich nowy konkurs POLS dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

 

 

Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące.

Zobacz ogłoszenie konkursu POLS.

 

 

Konkurs OPUS skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Badacze składający w nim wnioski mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy. Od poprzedniej edycji formuła konkursu została rozszerzona o ścieżkę dostępną wcześniej w konkursie HARMONIA, a zatem naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kierownikiem projektu składanego w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. W prace badawcze mogą być zaangażowani również inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. Jednak począwszy od poprzedniej edycji na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudniane osoby, które uzyskały stopień doktora w jednostce, w której planowana jest realizacja projektu..

Zobacz ogłoszenie OPUS 19.

 

 

Adresatami konkursu PRELUDIUM są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się znaleźć tylko jeszcze jedna osoba.

Zobacz ogłoszenie PRELUDIUM 19.

 

 

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF. Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 roku.

 

 

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA ogłosiło również konkurs M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 

Zobacz treść ogłoszenia.

 

 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w konkursach prosimy o kontakt mailowy:

aleksandra.dunin@umlub.pl

beata.wronka@umlub.pl

lub malgorzata.glowacka@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020