Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.05.2020

Nagrody Ministra Zdrowia

 

Dział Nauki informuje o możliwości składania wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w latach 2018-2019 w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

 

Uniwersytet Medyczny może zgłosić jednego kandydata do nagrody w danej kategorii. Wobec powyższego, kandydaci muszą uzyskać rekomendację Dziekana właściwego Wydziału, a następnie pozytywną opinię Senatu Uczelni.

 

Do wniosku o przyznanie nagrody należy również dołączyć dwie rekomendacje sporządzone przez osoby spoza Uniwersytetu, które nie pozostają z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności, posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego. Do wniosku należy także dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia w danej kategorii, w szczególności uzyskane wyróżnienia i nagrody oraz oświadczenie kandydata dotyczące niekaralności i zgodę na przetwarzanie danych.

 

Dane osiągnięcie może być przedmiotem wniosku tylko raz

 

Wnioski należy przekazać do Działu Nauki w terminie do 12 czerwca br.

Pliki do pobrania

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021