Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.05.2020

Zarządzenie ws. zasad funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w okresie stopniowego znoszenia ograniczeń do 30 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr 59/2020
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

z dnia 21 maja 2020 roku
w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w okresie stopniowego znoszenia ograniczeń spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii


Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia właściwych środków prewencyjnych, które pomogą w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po złagodzeniu środków fizycznej izolacji oraz przyczynią się do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19 oraz zapewnienia ciągłości realizacji podstawowych zadań Uniwersytetu wprowadza się następujące procedury:

  1. Ogólne zasady organizacyjne – załącznik nr 1;
  2. Środki ochrony osobistej i sposób korzystania z nich – załącznik nr 2;
  3. Utrzymywanie czystości i dezynfekcja pomieszczeń – załącznik nr 3;
  4. Zasady organizacji zajęć dydaktycznych – załącznik nr 4;
  5. Zasady kwaterowania w domach studenckich – załącznik nr 5;
  6. Zasady postępowania w razie podejrzenia zakażenia pracownika lub studenta/ doktoranta – załącznik nr 6.

 

§ 2

  1. Pracownicy świadczą pracę w sposób zorganizowany niniejszym zarządzeniem od dnia wejścia w życie do 30 czerwca 2020 roku.
  2. Studenci i doktoranci odbywają zajęcia dydaktyczne i są kwaterowani w domach studenckich zgodnie z zasadami określonymi zarządzeniem, w okresie wynikającym z odrębnego zarządzenia.

 

§ 3

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do stałego monitorowania przestrzegania procedur wprowadzonych niniejszym zarządzeniem w podległych im jednostkach.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 roku.

 

Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Drop

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021