Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

02.10.2020

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Ustępujący Rektor wręcza nowemu Rektorowi „berło rządów”. Przekazanie insygniów Władzy Rektorskiej

1 października Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki 2020/2021. Ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 uroczystość odbyła się w formie hybrydowej.

 

W auli Collegium Maius, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgromadziły się władze Uczelni, członkowie Senatu, Rady Uczelni, przedstawiciele studentów oraz zaproszeni goście. Pozostali członkowie społeczności akademickiej uczestniczyli w wydarzeniu w trybie online za pośrednictwem transmisji na żywo.

 

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego rozpoczęła ceremonia przekazania insygniów Władzy Rektorskiej.

 

„Przekazuję Ci oznaki władzy Rektorskiej: łańcuch godności, pierścień zaślubin, berło rządów i życzę pomyślności i szczęścia” – zwrócił się do JM Rektora prof. dr hab. Wojciecha Załuski ustępujący Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop.

 

 „Jest mi niezmiernie miło zainaugurować z Państwem nowy rok akademicki” – tymi słowami prof. dr hab. Wojciech Załuska rozpoczął przemówienie inauguracyjne. „Jako włodarz Uczelni, obejmując z dniem 1 września urząd rektorski, złożyłem przyrzeczenie bezgranicznego poświęcenia sprawom Uniwersytetu, deklarowałem moje pełne oddanie w służbie Uczelni, w imię jej dalszego dynamicznego rozwoju” – podkreślił. 

 

Przypomniał także najważniejsze postulaty programu wyborczego, a wśród nich m.in. w sferze dydaktyki: zrównoważenie obciążenia dydaktycznego na wszystkich wydziałach poprzez równomierne rozłożenie planu studiów, rozszerzenie działalności Centrum Medycznych Egzaminów Testowych, wzmocnienie jakości kształcenia, stworzenie indywidualnych ścieżek kariery i rozwoju nauczycieli akademickich. Wśród priorytetów w nauce wymienił m.in: podniesienie rangi naukowej UM, a więc pozyskanie większych środków finansowych na badania naukowe, ustanowienie zespołu ekspertów pomagających w przygotowaniu projektów i grantów, nawiązanie ścisłej współpracy między poszczególnymi dyscyplinami naukowymi, wspólne publikacje, umiędzynarodowienie kadry badawczej oraz rozwijanie koncepcji profesorów wizytujących.

 

„Mamy też leczyć pacjentów, a zatem dołożyć wszelkich starań dla stworzenia właściwych warunków pracy i dydaktyki w szpitalach klinicznych. Bardzo ważne jest zatrzymanie w szpitalach specjalistycznej kadry medycznej” – wskazał JM Rektor.

 

Ważnym punktem uroczystości była immatrykulacja przedstawicieli studentów rozpoczynających naukę w Uczelni. „Mianuję Cię studentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – mówił JM Rektor, dotykając berłem ramienia każdego studenta.

 

Po ślubowaniu głos zabrali przedstawiciele Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów oraz studentów anglojęzycznych.

 

Medalem okolicznościowym „Amicus Almae Matris” (Przyjaciel Uniwersytetu) uhonorowany został dr Grzegorz Czelej, senator RP. „W imieniu własnym i całej społeczności akademickiej składam Panu Senatorowi serdeczne podziękowania za dobrą radę, wsparcie i pomoc w naszych staraniach w sprawach ważnych dla Uczelni” – powiedział Rektor Uniwersytetu Medycznego.

 

Wyróżnienie „Laur Nauki” za uzyskanie największej liczby cytowań własnych publikacji naukowych, spośród pracowników Wydziału Lekarsko-Dentystycznego otrzymał prof. dr hab. Jan Kotarski, kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii.

 

Zabierając głos prof. Jan Kotarski podziękował za wsparcie w tworzeniu bazy laboratoryjnej Kliniki oraz w prowadzeniu badań naukowych. Podkreślił, że ów sukces jest wynikiem pracy nie tylko jego zespołu, ale również osób pracujących w uczelnianych jednostkach administracji. „Mój sukces jest efektem Waszej pracy. Serdecznie Wam za to dziękuję” – powiedział.

 

Wykład inauguracyjny pt. „COVID-19 – jak choroby zakaźne są w stanie zmienić rzeczywistość i co dalej?” wygłosił kierownik Katedry i Klinki Chorób Zakaźnych dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, prof. UM.

 

Na zakończenie uroczystości JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska życzył całej społeczności akademickiej, aby rozpoczęty rok był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny.

 

 

Fot. Stanisław Sadowski

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021