Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

30.01.2019

Komunikat Rektora w sprawie wdrożenia Ustawy 2.0

Szanowni Państwo

Członkowie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Pragnę Państwa poinformować o stanie prac nad wdrożeniem w naszym Uniwersytecie zmian wynikających z reformy szkolnictwa wyższego.

 

Powołane w październiku 2018 r. Zespoły: ds. Naukowych, ds. Kształcenia Studentów, ds. Szkoły Doktorskiej oraz ds. Struktury zakończyły swoją pracę i opracowały koncepcję rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania naszej Uczelni, stanowiących  podstawę nowego statutu oraz innych wewnętrznych aktów prawnych.

Kolegium Rektorskie przyjęło następujące kierunkowe rozwiązania co do organizacji działalności Uczelni:

  1. W organizacji Uczelni zachowana zostanie struktura wydziałowa, co jest zgodne z tradycją Uczelni i nie stoi na przeszkodzie realizacji nowych wyzwań. Jednocześnie, z uwagi na potrzeby kształcenia na kierunku lekarskim, nastąpi zmiana poprzez utworzenie Wydziału Lekarskiego i Wydziału Medyczno - Stomatologicznego w miejsce dotychczasowych Wydziałów Lekarskich. W ramach Wydziałów i ich wewnętrznych struktur organizacyjnych rozwijać się będzie dydaktyka i nauka.
  2. Warunki do wzmocnienia potencjału naukowego i dydaktycznego stworzy powstanie struktur ponad wydziałowych, skupiających najbardziej zaangażowanych i osiągających najlepsze wyniki pracowników, zarówno w obszarze nauki jak i dydaktyki. I tak w obszarze naukowym w poszczególnych dziedzinach powstanie Rada ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz Kolegia Naukowe. W obszarze dydaktycznym powstanie Rada ds. Kształcenia. Jednostki te będą wspierać Prorektorów ds. Nauki i ds. Kształcenia oraz współpracować z kierującymi Wydziałami Dziekanami.
  3. Utworzona zostanie Szkoła Doktorska, którą kierować będzie Dyrektor Szkoły Doktorskiej w randze Prorektora.
  4. Nie ulegnie zmianie zakres obowiązków i kompetencji Prorektora ds. Klinicznych.

 

W załączeniu przekazuję graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej naszej Uczelni.

 

Dalsze prace prowadzić będzie komisja statutowa, która zostanie powołana w najbliższym czasie.

 

Informuję również, że na posiedzeniu Senatu nastąpi wybór członków Rady Uczelni, która będzie nowym organem Uczelni skupiającym po 3 przedstawicieli uczelni i spoza uczelni, w skład którego wchodzi również przewodniczący Samorządu Studentów.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Andrzej Drop

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020