Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

28.05.2020

LIST OTWARTY REKTORA UNIWERSYSTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Szanowni Państwo

Członkowie Wspólnoty Uczelni

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Wobec obserwowanej wzmożonej aktywności przekazywanych w różnej formie anonimowych treści, uznałem za uzasadnione zwrócić się do całej Społeczności Akademickiej, aby podkreślić, że nie akceptuję takiej formy komunikacji w środowisku akademickim.

 

Pragnę wyrazić swoje oburzenie i sprzeciw przeciwko metodom zmierzającym do znieważenia mojej osoby, znieważenia członków władz Uczelni, oraz naruszania dobrego wizerunku Uniwersytetu.

Informuję, że przesyłane wiadomości zgłosiłem do organów ścigania jako uprawnionych do rozstrzygania o popełnieniu przestępstw.

Podejmując się pełnienia funkcji rektora, byłem świadomy trudności i złożoności tego zadania, oraz zdawałem sobie sprawę, że moje decyzje spotkają się z różnym przyjęciem, nie istnieje bowiem idealny model zarządzania tak skomplikowaną strukturą, jaką są uczelnie medyczne, który nie niesie za sobą tego ryzyka.

Byłem i jestem przygotowany na konstruktywną krytykę. Stwierdzam jednak z całą mocą, że w czasie pełnionych kadencji nie spotkałem się z głosami krytycznymi, podważającymi zasadność podjętych decyzji w kontekście przeprowadzanych procedur, kwalifikacji osób, które dotyczą, posiadanej przez te osoby wiedzy i doświadczenia, czy też prezentowanych przez niech postaw moralnych. Tego typu głosy i stanowiska wyrażałyby w mojej ocenie troskę o Uniwersytet i byłyby prawdziwą i konstruktywną krytyką.

Wzmożony hejt i falę pojawiąjących się anonimów na tydzień przed wyborem Rektora na kolejną kadencję odbieram jako element negatywnej kampanii wyborczej, którą próbuje się przenieść na forum kolegialnych organów uczelni, w szczególności Senatu.

Trwająca procedura wyboru władz Uczelni na kadencję 2020-2024 doznaje licznych trudności w związku z prowadzeniem wyborów w czasie epidemii. Rozwiązujemy je na bieżąco z wykorzystaniem wprowadzonej przepisami prawa możliwości kontynuowania wyborów w formie zdalnej.

Jak pisał Owidiusztempora mutantur et nos mutamur in illis”. Uczelnia też będzie się zmieniać i tylko od nas zależy jakie formy dialogu będziemy akceptować.

 

Rektor                    

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

            Prof. dr hab. Andrzej Drop    

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020