Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2013

27.12.2013

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Elektroradiologii Katedry Radiologii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Elektroradiologii Katedry Radiologii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w terminie do dnia 9 stycznia 2014 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza medycyny.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Posiadania istotnego dorobku naukowego.
 • Znajomości problematyki związanej z działalnością Katedry i Zakładu.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami.
 • Czynnej znajomości języka angielskiego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 • Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz link.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Kserokopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Zaświadczenie lub protokół potwierdzające czynną znajomości języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku.
 • Zaświadczenie o średniej ocen potwierdzoną przez ukończoną przez Kandydata uczelnię.
 • Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną, społeczną lub sportową.
 • Zaświadczenie o odbytej praktyce zagranicznej w ramach stypendium zagranicznego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Elektroradiologii Katedry Radiologii UM w Lublinie znajduje się w załączniku.

 

Pliki do pobrania

ocena_dorobku_naukowego_asystent.doc

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023