Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2013

30.12.2013

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry i Kliniki Psychiatrii

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 17.01.2014 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadanie tytułu zawodowego mgr psychologii.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii (praca doktorska dotycząca neuropsychologii klinicznej).
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu neuropsychologii, neurofizjologii i psychologii klinicznej.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie neuropsychologii (min. 75 pkt. MNiSW, w tym publikacje w czasopismach z listy JCR/ERIH).
 • Odbycie naukowego stażu zagranicznego w instytucji o znacznym wkładzie w rozwój neuropsychologii.
 • Czynne uczestnictwo w zjazdach, szkoleniach krajowych i zagranicznych.
 • Czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu doktora nauk humanistycznych.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu neuropsychologii, neurofizjologii i psychologii klinicznej.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 • Zaświadczenie o odbyciu naukowego stażu zagranicznego w instytucji o znacznym wkładzie w rozwój neuropsychologii.
 • Poświadczenie czynnego udziału w zjazdach, szkoleniach krajowych i zagranicznych.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry i Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

zalacznik_nr_1_neuropsychiatria.doc

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023