Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

17.10.2014

Nabór na stanowisko SPECJALISTY w Dziale ds. Szpitali Klinicznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTY w Dziale ds. Szpitali Klinicznych.

 

Do głównych zadań należeć będzie:

 1. Ocena prawidłowości funkcjonowania podmiotów leczniczych, dla których UM jest organem nadzorującym.
 2. Analizowanie wyników działalności jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych.
 3. Analiza poziomu i zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych.
 4. Kontrola jednostek klinicznych w powyższym zakresie tematycznym.
 5. Monitorowanie zmian regulacji prawnych w ochronie zdrowia i opracowywanie analiz dotyczących ich wpływu na organizację i funkcjonowanie jednostek klinicznych.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe – ekonomiczne lub prawnicze.
 2. Staż pracy minimum 3 lata.
 3. Doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem analiz ekonomicznych podmiotów leczniczych, planowania rzeczowo-finansowego.
 4. Znajomość pakietu MS Office.
 5. Znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych oraz systemem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectwa pracy, uprawnienia, ukończone kursy, szkolenia.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (al. Racławickie 1, pokój 134) w godz. 9:30 – 14:30 w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Specjalista w Dziale ds. Szpitali Klinicznych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014 roku.

 

 

Informujemy że:

 1. Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 4. Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.
 5. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 6. Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w terminie 26-28.11.2014 roku. Po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020