Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

25.11.2014

Konkurs na 3 stanowiska ASYSTENTA w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na 3 stanowiska ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w terminie do dnia 15 grudnia 2014 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 1. Posiadania tytułu zawodowego lekarza medycyny.
 2. Posiadania prawa wykonywania zawodu.
 3. Posiadania specjalizacji z chorób wewnętrznych.
 4. Znajomości problematyki związanej z działalnością Katedry i Kliniki.
 5. Czynnej znajomości języka angielskiego, udokumentowanej doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami anglojęzycznymi i czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych przez kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Certyfikat potwierdzający czynną znajomość języka obcego.
 6. Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji w przypadku kandydatów posiadających specjalizację.
 7. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 8. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 1. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku.
 2. Potwierdzenie posiadania stopnia doktora nauk medycznych.
 3. Zaświadczenie o średniej  ocen potwierdzoną przez ukończoną przez Kandydata uczelnię.
 4. Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną, społeczną lub sportową.
 5. Zaświadczenie o odbytej praktyce zagranicznej w ramach stypendium zagranicznego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020