Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

28.11.2014

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w terminie do dnia 17 grudnia 2014 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 1. Posiadania tytułu zawodowego lekarza medycyny.
 2. Posiadania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej.
 3. Znajomości problematyki związanej z działalnością Katedry i Zakładu.
 4. Czynnej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami anglojęzycznymi i czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Wykaz dokumentów wymaganych przez kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.

 Wzór formularza

 1. C.V. – formularz link.

 Wzór formularza

 1. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji w przypadku kandydatów posiadających specjalizację.
 4. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 5. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 1. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku.
 2. Zaświadczenie o średniej  ocen potwierdzoną przez ukończoną przez Kandydata uczelnię.
 3. Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną, społeczną lub sportową.
 4. Zaświadczenie o odbytej praktyce zagranicznej w ramach stypendium zagranicznego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020