Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

02.12.2014

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 23 grudnia 2014 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego lekarza dentysty.
 2. Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.
 3. Posiadanie specjalizacji z zakresu stomatologii zachowawczej.
 4. Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych w zakresie stomatologii.
 5. Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 6. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami anglojęzycznymi.
 7. W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej.
 8. Preferowane posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań epidemiologicznych (krajowych i zagranicznych).
 9. Posiadanie czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynną znajomość języka polskiego.

 

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 6. Zaświadczenie o specjalizacji.
 7. Poświadczona kserokopia dyplomu doktora nauk medycznych.
 8. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 9. Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym anglojęzycznymi.
 10. W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi zaświadczenie o pozytywnej ocenie okresowej.
 11. Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu badań epidemiologicznych –jeśli dotyczy kandydata.
 12. Zaświadczenie o znajomości języka obcego.
 13. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020