Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

04.12.2014

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w terminie do dnia 24 grudnia 2014 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 1. Posiadania stopnia naukowego doktora.
 2. Posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.
 3. Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 4. Posiadania specjalizacji z gastroenterologii.
 5. Posiadania prawa wykonywania zawodu.
 6. Pięcioletniego stażu pracy na stanowisku wykładowcy.
 7. Czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 8. Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Wykaz dokumentów wymaganych przez kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Certyfikat potwierdzający czynną znajomość języka obcego.
 6. Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji w przypadku kandydatów posiadających specjalizację.
 7. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 8. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularzaInne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 1. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku.
 2. Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną.
 3. Zaświadczenie o odbytej praktyce zagranicznej w ramach stypendium zagranicznego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową UM w Lublinie

 Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020