Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

22.12.2014

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie są:

 1. Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty lub lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 3. Posiadanie specjalizacji z zakresu chirurgii szczękowej.
 4. Wskazana specjalizacja z otolaryngologii.
 5. Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
 6. Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 7. Preferowane wieloletnie doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 8. Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 9. Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest klinika.

 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, tytułu naukowego profesora.
 5. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 6. Poświadczona kserokopia specjalizacji.
 7. Spis publikacji.
 8. Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 9. Zaświadczenie o posiadaniu wieloletniego doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną –jeśli dotyczy kandydata.
 10. Plan kierowania Kliniką na najbliższe 6 lat.
 11. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Zgłoszenia prosimy przesłać w terminie do dnia 18 lutego 2015 roku na adres:

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023