Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

22.12.2014

Konkurs na stanowisko PROFESORA WIZYTUJĄCEGO w Pracowni Symulacji Medycznej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko PROFESORA WIZYTUJĄCEGO w Pracowni Symulacji Medycznej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów:

 1. Zatrudnienie na stanowisku profesora na uczelni zagranicznej.
 2. Posiadanie znaczącego dorobku naukowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, edukacji medycznej i technik symulacyjnych.
 3. Znaczące osiągnięcia zawodowe w pracy naukowo – badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej.
 4. Posiadanie doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.
 5. Udział w międzynarodowych gremiach w zakresie symulacji medycznej.
 6. Preferowane: laureat konkursu lub stypendium programu o charakterze międzynarodowym i w dziedzinie technik symulacyjnych.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 3. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo – badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną) oraz zawodowej.
 4. Informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry.
 5. Zaświadczenie o udziale w międzynarodowych gremiach w zakresie symulacji medycznej.
 6. Zaświadczenie o byciu laureatem konkursu lub stypendium programu o charakterze międzynarodowym i w dziedzinie technik symulacyjnych – jeśli dotyczy kandydata.
 7. Oświadczenie, iż Uniwersytet w Lublinie będzie dodatkowym miejscem pracy kandydata/tki.
   Wzór formularza
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z polityką z zakresu ochrony danych osobowych.
   Wzór formularza
 9. Oświadczenie dotyczące publikacji.
   Wzór formularza
 10. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.
 11. Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom.
   Wzór formularza
   

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Zgłoszenia prosimy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia 12 stycznia 2015 roku na następujący adres:

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie

AL. Racławickie 1

20-059 Lublin

Pok. nr 34

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023