Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

22.12.2014

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 8 stycznia 2015 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego mgr psychologii.
 2. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.
 3. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu neuropsychologii, neurofizjologii i psychologii klinicznej, w tym także ze studentami kierunku lekarskiego.
 4. Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 5. Preferowane czynne uczestnictwo w zjazdach, szkoleniach krajowych i zagranicznych.
 6. Preferowane odbycie zagranicznego stażu naukowego.
 7. Czynna znajomość języka angielskiego.
 8. Czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Poświadczona kserokopia dyplomu doktora nauk humanistycznych.
 6. Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu neuropsychologii, neurofizjologii i psychologii klinicznej.
 7. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 8. Poświadczenie czynnego udziału w zjazdach, szkoleniach krajowych i zagranicznych – jeśli dotyczy kandydata.
 9. Poświadczenie odbycia zagranicznego stażu naukowego – jeśli dotyczy kandydata.
 10. Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego.
 11. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ADIUNKTA w Zakładzie Neuropsychiatrii Klinicznej UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2023