Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

17.12.2015

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 7 stycznia 2016 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza dentysty.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP.
 • Posiadanie specjalizacji z endodoncji.
 • Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o specjalizacji.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu doktora nauk medycznych.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021