Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

13.01.2016

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Radiologii Dziecięcej Katedry Radiologii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Radiologii Dziecięcej Katedry Radiologii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w terminie do dnia 2 lutego 2016 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza medycyny.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu.
 • Posiadania specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej lub ukończenia co najmniej 3 lat szkolenia specjalizacyjnego z radiologii i diagnostyki obrazowej.
 • Znajomości zagadnień związanych z działalnością Katedry i Zakładu.
 • Czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.
 • Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomości języka obcego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Radiologii Dziecięcej Katedry Radiologii UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023