Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

05.12.2016

Nabór na stanowisko STARSZY TECHNIK w Pracowni Biostruktury Zakładu Anatomii Prawidłowej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko STARSZY TECHNIK w Pracowni Biostruktury Zakładu Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka.

 

Do obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie:

 1. Czynności laboratoryjne związane z pracami badawczymi prowadzonymi w Katedrze Anatomii Człowieka ze szczególnym uwzględnieniem Pracowni Biostruktury,
 2. Prowadzenie dokumentacji wykonywanych czynności laboratoryjnych,
 3. Przygotowywanie baz danych oraz wprowadzanie wyników uzyskanych eksperymentów do baz danych,
 4. Przygotowywanie, monitorowanie oraz odbiór zamówień związanych z pracami badawczymi w Katedrze Anatomii Człowieka UM w Lublinie,
 5. Monitorowanie ilości drobnego sprzętu laboratoryjnego (probówki, płytki PCR, końcówki do pipet, itp.),
 6. Utrzymanie w czystości sprzętu laboratoryjnego,
 7. Czynności związane ze sterylizacją drobnego sprzętu laboratoryjnego.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie – Licencjat lub tytuł magistra w zakresie: biotechnologii, biologii lub nauk pokrewnych.
 2. Znajomość technik laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego tj. pipetowanie i obsługa pipet automatycznych.
 3. Umiejętność przeprowadzania badań w warunkach sterylnych oraz pracy pod komorą laminarną.
 4. Znajomość technik hodowli komórkowych oraz doświadczenie praktyczne w zakresie hodowli komórek zwierzęcych.
 5. Obsługa pakietu MS Office.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 1. Znajomość podstaw technik biologii molekularnej tj. real-time PCR, western blotting, izolacja kwasów nukleinowych i białek z różnych materiałów lub technik dotyczących badań w immunologii (cytometria przepływowa),
 2. Znajomość technik bankowania krwi, tkanek i komórek.
 3. Umiejętności w zakresie mikroskopii fluorescencyjnej i zwykłej.
 4. Znajomość języka angielskiego,
 5. Obsługa programów statystycznych np. Statistica lub SPSS.

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w zespole naukowym
 • uczestnictwo w programach naukowych i zajęciach dydaktycznych ze studentami,
 • perspektywę rozwoju kariery naukowej,
 • możliwość dodatkowego, motywacyjnego wynagrodzenia.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy – wg załączonego wzoru,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”.

 

Dokumenty należy przesyłać drogą e-mailową na adres jolanta.lisiecka@umlub.pl lub składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: starszego technika” w Pracowni Biostruktury Zakładu Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4 (Coll. Anatomicum) w Lublinie, w sekretariacie  w godz. 10:00 - 13:00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku.  

 

Informujemy że:

Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w terminie do dnia 28.02.2017 roku, po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023