Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

13.12.2016

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Klinice Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 3 stycznia 2017 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Posiadanie ukończonej lub otwartej specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej lub onkologicznej.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 • Preferowane posiadanie stopnia naukowego doktora.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o specjalizacji
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Dyplom stopnia doktora – jeśli dotyczy kandydata
 • Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023