Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

14.12.2016

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Lublinie

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem  Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na  stanowisko WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Lublinie.   

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym  UM  w  terminie do dnia 04.01.2017 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Posiadanie specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego
 • Preferowany wszczęty przewód doktorski
 • Posiadania czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców
 • Posiadania aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Zaświadczenie o specjalizacji
 • Zaświadczenie o dorobku naukowym
 • Zaświadczenie o wszczętym przewodzie doktorskim – jeśli dotyczy kandydata
 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie

Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023