Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

15.12.2016

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Zakładzie Balneoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Zakładzie Balneoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 roku, poz.572 ze zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Wymagania konkursowe:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku fizjoterapia.
 • Czynna znajomość języka obcego.
 • Ukończone kursy lub studia podyplomowe z zakresu związanego z profilem Jednostki.
 • Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym, a w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna, pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • CV.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia.
 • Dokumenty potwierdzające czynną znajomość języka obcego.
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie kursów lub studiów podyplomowych z zakresu związanego z profilem Jednostki.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym, a w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna, pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów.
 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
 • W przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana płynna znajomość języka polskiego, ponadto wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 5 stycznia 2017 roku w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin pok. 26 III klatka.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023