Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

19.12.2016

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 9 stycznia 2017 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko adiunkta:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • Życiorys.
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu doktora;
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Oświadczenie dotyczące nepotyzmu;
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie;
 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

 • Posiadać stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych;
 • Posiadać dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne w zakresie technologii leków i farmakologii;
 • Posiadać aktualną, pozytywną ocenę okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi;
 • Posiadać czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
   

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2023