Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

19.12.2016

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Klinice Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 9 stycznia 2017 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Posiadania wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadanie aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu doktora.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Klinice Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022