Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

22.12.2017

Konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na 2 stanowiska ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 12 stycznia 2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Posiadanie ukończonej lub otwartej specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych lub chorób wewnętrznych.
 • Preferowane posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Preferowane posiadanie wszczętego przewodu doktorskiego.
 • Wskazane posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do Dziekana.

   Wzór formularza

 • C.V.

   Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o specjalizacji.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym – jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze   studentami-jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez  Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o posiadanym wszczętym przewodzie doktorskim – jeśli dotyczy kandydata.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023