Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

27.12.2017

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej UM w Lublinie

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej UM w Lublinie.

 

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Dziekanacie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w pok. 3 w terminie do dnia 16.01.2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu lekarza medycyny.

 • Posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego jeżeli są one wymagane.

 • Czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.

 • Doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich ze studentami lub gotowość do prowadzenia takich zajęć.

 • Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.

   Wzór formularza

 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jeżeli jest wymagana.

 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 • Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji w przypadku kandydatów posiadających specjalizację.

 • Zaświadczenie lub protokół, potwierdzające czynną znajomości języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Inne dokumenty uwzględniane w punktacji konkursowej:

 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku.

 • Zaświadczenie o średniej ocen potwierdzoną przez ukończoną przez Kandydata uczelnię.

 • Zaświadczenia potwierdzające działalność organizacyjną, społeczną lub sportową.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej UM w Lublinie.

 

 Ocena dorobku naukowego

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023