Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

17.01.2018

Konkurs na 3 stanowiska STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza KONKURS otwarty na 3 stanowiska STARSZEGO WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym  UM w terminie do dnia 7 lutego 2018 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza dentysty.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP.
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadanie aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie Dziekana.

   Wzór formularza

 • C.V.

   Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu doktora.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie:

Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023